top of page
 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של חברת המסלול (להלן ביחד ובחוד: "מועדון המסלול קארד").

 2. חברת המסלול שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקולה הבלעדי את רשימת המותגים המשתתפים במועדון. 

 3. חברת המסלול שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקולה הבלעדי את ההטבות הנלוות לחברות במועדון.

 4. חברת המסלול שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לאשר את רישומו של חבר במועדון.

 5. יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון, שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון, יחשב לקניינה של חברת המסלול, והחבר מוותר בזאת על כך טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות הטענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"-א 1981. 

 6. כל חבר רשאי לדרוש מחברת המסלול, בכתב, כי המידע המתייחס אליו ימחק ממאגר המידע של חברת המסלול ו/או לא ימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסויימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. 

 7. כל חבר מועדון רשאי לדרוש מחברת המסלול להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון.

 8. חברת המסלול שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון לפרק זמן מוגבל או קבוע. 

 9. תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן.

שימוש בכרטיס

 • כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה וכך גם ההטבות הכלולות בו.

 • הכרטיס הפיזי הינו הרכוש הבלעדי של חברת המסלול, במקרה של סיום החברות יש להחזיר את כרטיס המועדון לאחד ממדריכי חברת המסלול. 

 • התחלת החברות במועדון כרוכה ומותנת בתהליך 'אתחול'/'הפעלת' הכרטיס כמפורט בעלון המצורף לכרטיס המועדון.

שונות

 • עם הצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. 

 • חברת המסלול שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעןם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחוייב הנוסח החדש. במידה והתקנון החדש יחייב את חברי המועדון בהתחייבות נוספות יפורסם תקנון חדש ותוקפו יחול רק לאחר אישור מחדש של חבר המועדון. 

 • התקנון רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל הרשום בלשון זכר יש לראות כנכון ותקף גם בלשון נקבה. 

תקנון חבר מועדון המסלול קארד

bottom of page